آویز پرده ای چیست :

آویزی پرده مانند است که به اشکال و با انواع بافتها از قبیل ورنی ،گلیم و بافتی شبیه قالیچه تولید  میشود که این بافتها در استانهای مختلف فرق دارد و در استان کرمانشاه قسمت بالایی آن از جنس گلیم و در استان اردبیل از جنس ورنی و در قم از بافت قالیچه در تولید آن استفاده میشود.

از این آویز در جلو درب ورودی و اپن آشپزخانهو دالانهای خانه که میخواهند فضا را  به صورت محدود جدا سازی کنند استفاده میشود